Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Duplikaty świadectw


Zasady wydawania duplikatów w Zespole Szkół Zawodowych

W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa promocyjnego, uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

W celu uzyskania duplikatu należy:

 

2. Dokonać wpłaty w wysokości 26 zł. za każdy egzemplarz duplikatu na podane we wniosku konto bankowe szkoły tytułem: opłata za wydanie duplikatu świadectwa.
3. Dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty.
4. Złożyć wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty w sekretariacie szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:

Zespół Szkół Zawodowych
ul. 1go Maja 1A
56-120 Brzeg Dolny

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

 

Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 504 i Nr 67, poz. 585, ze zmianami).
 
Przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia duplikat świadectwa może zostać wydany wyłącznie w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału dokumentu.
 
Duplikat wydawany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94