+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym informuje,  że sprawozdania finansowe za rok 2018, na które składają się:

  • bilans jednostki budżetowej,
  • rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  • informacja dodatkowa,

 

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.  

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34